Many of Laotians who settled in and around the Elgin area were avowed and dedicated Theravada Buddhists. For many the temple was the center of their community, where they could share the old traditions and values. 

In 2011, the Lao Buddhist Temple of Elgin was founded by a distinguished group of Lao Americans. Their mission is to build a place where future Lao Americans can feel proud to attend. Part of that plan is to build a community hall where Lao Americans can rent out for banquets, ceremonies, and/or other events. The goal is to also build a majestic worship hall encompassing all of Lao culture. 

ຫຼາຍຄົນຂອງຄົນລາວຜູ້ທີ່ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນແລະບໍລິເວນ Elgin ໄດ້ avowed ແລະອຸທິດຕົນຊາວພຸດນິກາຍເຖຣະວາດ. ສໍາລັບຫລາຍຄົນໃນພຣະວິຫານເປັນສູນກາງຂອງຊຸມຊົນ, ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດແບ່ງປັນປະເພນີທີ່ມີອາຍຸແລະຄຸນຄ່າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນປີ 2011, ສປປລາວພຸດທະສາວັດຂອງ Elgin ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມທີ່ແຕກຕ່າງຂອງລາວອາເມລິກາ. ພາລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ບ່ອນທີ່ໃນອະນາຄົດລາວອາເມລິກາສາມາດມີຄວາມຮູ້ສຶກພູມໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ.ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງແຜນການທີ່ມີການກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທີ່ລາວອາເມລິກາສາມາດໃຫ້ເຊົ່າສໍາລັບການລ້ຽງ, ພິທີຮີດຄອງ, ແລະ / ຫຼືກິດຈະກໍາອື່ນໆ. ເປົ້າຫມາຍແມ່ນເພື່ອກໍ່ສ້າງຫ້ອງການນະມັດສະການ majestic ທັງຫມົດ encompassing ຂອງວັດທະນະທໍາລາວ.

Construction on the living quarters for the monks and the three headed elephant monument.